+18 26 92 606 881 937 152 sklep@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Karta Upominkowa 200zł

Karta Upominkowa 200zł

200.00 zł
1

PRODUCENT: Uzdrowisko Rabka

DOSTĘPNOŚĆ: Jest

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady używania Karty Upominkowej.

 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Upominkowej;
  b) Wydawca - wydawca Karty Upominkowej – Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000068470, NIP: 7350008661; REGON: 491971074
  c) Karta Upominkowa posiada unikatowy kod zabezpieczający, kwotę złotówkową z Karty Upominkowej Użytkownik może wykorzystać na zakupy w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem
  www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl.
  d) Nabywca - osoba, która na dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej;
  e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej;
  g) Sklep Internetowy - sklepy internetowy prowadzony pod następującym adresem:
  www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl

  h) Kod Unikatowy – zabezpieczenie Karty Upominkowej, ciąg znaków i liczb, który należy przepisać z karty przy dokonywaniu zamówienia w Sklepie Internetowym w polu UWAGI do sprzedawcy.

 3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Upominkowej, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar w Sklepie Internetowym.

 4. Z użyciem Karty Upominkowej możliwy jest zakup tylko rabczańskich kosmetyków.

  Są to następujące linie kosmetyków w Sklepie Internetowym:

  - Rabczańskie Solanki,

  - Lemon Grass Series - Antycellulit i Wyszczuplanie,

  - Thermal SPA Line,

  - Solankowe SPA - seria odżywczo-regenerująca,

  - Solankowe SPA - Intensywne Nawilżanie,

  - Seria kąpielowa,

  - Zestawy upominkowe.

 5. Nominały Karty Upominkowej to 50PLN, 100PLN, 200PLN

 6. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości Karty Upominkowej. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika Sklepie Internetowym.

 7. Nabywca może zakupić Kartę Upominkową w Sklepie Internetowym i kata ta zostanie wysłana na wskazany przez Nabywcę adres.

 8. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.

 9. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Upominkowej będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.

 10. Zakup Karty Upominkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

 11. Karta Upominkowa jest ważna przez 12m od daty wydania, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w pkt. 7.6 poniżej.

2. Wydanie Karty Upominkowej

 1. Karty Upominkowe są kartami przeznaczonymi tylko i wyłącznie do zakupu kosmetyków pkt. 1 par 3, w Sklepie Internetowym.

 2. Wydanie Karty Upominkowej następuje po zakupie karty na stronie www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl. Jest ona następnie wysyłana pod wskazany w zamówieniu adres, należy go podać w polu UWAGI do sprzedawcy.

 3. Minimalna kwota, zakupu Karty Upominkowej wynosi 50 zł, zaś maksymalna kwota, zakupu wynosi 200 zł.

 4. Nabywca poprzez zakup Karty Upominkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Upominkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.


 

3. Zasady użytkowania Karty Upominkowej

 1. Karty Upominkowe do nabycia w Sklepie Internetowym zabezpieczone są Unikatowym Kodem. Realizacja zamówienia następuje po pomyślnej weryfikacji kodu. Dodatkowo na odwrocie każda karta jest ostemplowana pieczątką firmową i posiada podpis pracownika firmy opowiadającego za jej wydanie.

 2. Użytkownik Karty Upominkowej nie może dokonać jej doładowania.

 3. Użytkownik może posłużyć się Kartą Upominkową jednorazowo. Kwota złotówkowa na jaką opiewa karta jest do jednorazowego wykorzystania.

 4. Jeżeli kwota złotówkowa na jaką opiewa Karta Upominkowa nie zostanie w całości wykorzystana, reszta z kwoty złotówkowej nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy wartość Karty Upominkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.

 6. Sklep Internetowy ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w następujących przypadkach: a) podania błędnego Kodu Unikatowego zabezpieczającego kartę w formularzu internetowym.; b) braku pieczątki i podpisu na odwrocie karty; c) niewystarczającej kwoty, na którą opiewa Karta Upominkowa pozwalająca na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 5 lub pokrycie to stanie się niemożliwe; d) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Sklepu Internetowego);

 7. Sklep Internetowy nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

5. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej

 1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe od momentu ich wydania Nabywcy. Sklep Internetowy nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Sklepu Internetowego żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej. Sklep Internetowy nie umożliwia też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Upominkowej zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu karty lub też możliwości jej zablokowania.

 2. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Sklepu Internetowego żadnych roszczeń z tego tytułu.

 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika, przesłanej na adres magazyn@uzdrowisko-rabka.pl lub listownie na adres biura Wydawcy: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 49, z dopiskiem "Dział Handlu, Karta Upominkowa – reklamacja".

6. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

 1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Upominkowej, kwota na którą opiewa karta nie podlega zwrotowi jedynie wymianie pod warunkiem, że odesłany towar nie jest uszkodzony, nie nosi cech użytkowania. Należy dokonać zwrotu wszystkich produktów zakupionych na Kartę Podarunkową. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione towar zostanie odesłany na koszt Użytkownika. Po odesłaniu towaru należy poczekać na wiadomość e-mail, że zamówienie zostało anulowane, a zwrot towaru przyjęty. Wtedy można ponownie dokonać zakupu przy użyciu Karty Upominkowej zgodnie z zasadami użytkowania Karty Upominkowej pkt.3

7. Postanowienia końcowe

 1. Wydanie Karty Upominkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Sklep Internetowy w oparciu o Regulamin Sklepu Internetowego.

 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl

 4. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Upominkowej można uzyskać pod numerem Wydawcy 182692606 oraz na www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl/KartaUpominkowa.

 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych i zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem dającym możliwość wykorzystania karty. Informacja ta zostanie podana przez Sklep Internetowy w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.sklep.uzdrowisko-rabka.pl.