+18 26 92 606 881 937 152 sklep@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Regulamin

(regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.)

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu!

WSTĘP

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: "Uzdrowisko Rabka" S.A., ul. Orkana 49, 34­700 Rabka Zdrój wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ­Śródmieścia Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000068470, REGON 491971074, NIP 735 000 86 61, wysokość kapitału zakładowego 21 300 000 PLN

 2. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko­Rabka S.A. z siedzibą w Rabce ­Zdrój.

 3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

OFEROWANE USŁUGI, WARUNKI ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻY

 1. Sklep internetowy oferuje : produkty na bazie solanki Rabczańskiej, gadżety z logo firmy.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Uzdrowisko­Rabka S.A.

 3. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z trzech kroków:
  krok 1­ wybranie produktów, krok 2­ złożenie zamówienia, krok 3­ odbiór zamówionych produktów i zapłata.

 4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień znajdujący się na stronie internetowej www.uzdrowisko­rabka.pl. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę sprzedaży na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym dla obsługi transakcji oraz działań marketingowych.

 5. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje wszystkie warunki umowy i niniejszego regulaminu.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym.

 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane.

 8. Konieczne jest podanie przez Zamawiającego adresu e­mail, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którymi będzie możliwość potwierdzenia zamówienia i ewentualnego odmówienia jego realizacji. Podanie tych danych jest warunkiem realizacji zamówienia.

 9. W przypadku kiedy sklep nie będzie w stanie zrealizować zamówienia wówczas zastrzega sobie prawo odmowy realizacji. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie siedmiu dni, a środki o ile zostały wpłacone będą zwrócone. Sklep zastrzega sobie również prawo nie potwierdzenia zamówienia w sytuacji gdy Klient nie podał wszystkich informacji lub gdy informacje te budzą wątpliwości co do ich poprawności.

 10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich oraz zawierają należny podatek VAT. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona została błędna cena przez obsługę sklepu bądź błąd serwera Klient zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

 11. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT. Wysyłamy oryginał faktury wraz z zamówionym towarem. Dla każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu ­ paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.

 12. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej.

 13. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych i zależy od wyboru rodzaju przesyłki i od tego, czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. Zazwyczaj czas ten wynosi 3 do 4 dni roboczych. W przypadku gdyby nie było możliwości realizacji zamówienia w wyżej wymienionym terminie poinformujemy Zamawiającego o tym fakcie pod wskazany przez Niego numer telefonu lub adres e­mail.

 14. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Zamawiającego – tylko na terytorium Polski.

 15. W przypadku wysyłki towaru "za zaliczeniem pocztowym" zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki. Warunkiem odbioru towaru jest uiszczenie należności.

 16. W przypadku zapłaty przelewem na nasze konto bankowe:
  PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352
  towar wysyłany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku. Termin płatności wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 17. Koszty przesyłki ponosi klient (opłaty według cennika Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej)

 18. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej S.A. lub kurier. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

 19. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość anulacji złożonego zamówienia. Należy wówczas skontaktować się i przesłać stosowną informację na adres sklep@uzdrowisko­rabka.pl. Składając zamówienie klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości e­mail związanych z produktem.

 20. Wszystkie reklamacje związane z dostawą będą rozpatrywane do 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru. Podstawą reklamacji jest wykazanie, że towar został zakupiony w Uzdrowisko­Rabka S.A. Reklamacje należy przesyłać na adres Uzdrowisko Rabka S.A., Dział Handlu, ul. Orkana 49, 34­700 Rabka Zdrój.

 21. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 22. Za stan przesyłki odpowiada przewoźnik­ w razie uszkodzenia towaru podczas przesyłki lub opóźnienia w dostawie ponad 14 dni Sklep złoży stosowną reklamację.

 23. Przed odebraniem towaru od dostawcy, Klient winien sprawdzić stan opakowania oraz towaru. W przypadku uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody i uzyskać podpis dostawcy a towaru nie należy odbierać.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Klient odsyła produkt na adres: Uzdrowisko Rabka S.A. Dział Handlu ul. Orkana 49; 34­700 Rabka Zdrój, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , Uzdrowisko –Rabka S.A. informuje co następuje:

 1. Sprzedawca dostarczy rzeczy wolne od wad.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH

Zbiór danych osobowych gromadzonych przez Uzdrowisko Rabka S.A. podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U.1997 nr 133 poz. 883 ( zwaną dalej Ustawą).

Dane osobowe zgromadzone w bazie danych Uzdrowisko Rabka S.A. są wykorzystywane w celu:

 1. sprzedaży produktów,

 2. wystawiania faktur

 3. korespondencji związanej z reklamacjami i zapytaniami klientów

 4. w celach marketingowych ­ po uzyskaniu odrębnej zgody Klientów

 5. w celach statystycznych.

Zbiór danych osobowych sklepu zawiera następujące dane:

 1. nazwiska i imiona

 2. adresy zamieszkania lub pobytu

 3. adresy poczty elektronicznej

 4. numer identyfikacji podatkowej ( w przypadku konieczności wystawiania faktury)

 5. numery telefonów

 6. daty ostatnich logowań

 7. informacje o numerach IP komputerów

Powyższa baza danych nie jest przekazywana żadnemu innemu podmiotowi.
Dostęp do bazy danych sklepu zabezpieczony jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.nr 100, poz. 1024). W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 728 428 786 (Magazyn Główny) lub 18/26 92 606 (Dział Handlu).

Wersja do wydruku